‘Vier scenario’s over de toekomst van Sport’

De Nederlandse Sportraad opent de discussie over de toekomst van sport. In de vandaag gepresenteerde nota ‘Het speelveld van de sport’ worden vier mogelijke beleidsscenario’s geschetst. Hiermee zet de NLsportraad een volgende stap in het advies over de toekomstige organisatie en financiering van de sport. Wat betekenen deze vier scenario’s voor de rol van sport in de maatschappij?

De discussienota is opgebouwd in drie onderdelen: werkelijkheid, waarschijnlijkheid en wenselijkheid. Onder het deel ‘werkelijkheid’ worden nog eens de sterke en zwakke kanten van de sport uiteengezet. Daarbij wordt aangegeven dat de “rol van overheden diffuus is” en dat “niet is vastgelegd welke publieke taken en verantwoordelijkheden voor de sportbranche gelden”.

Bij het deel ‘waarschijnlijkheid’ worden de kansen en bedreigingen die op de sport afkomen opgesomd. De kansen die er zijn, worden nog niet voldoende aangegrepen”. De NLsportraad constateert dat de overheid tot nog toe onvoldoende beleid heeft gevoerd om de sportbranche te versterken en samenwerking met andere beleidsterreinen mogelijk te maken.

In het hoofdstuk ‘wenselijkheid’ heeft de NLsportraad vier beleidsscenario’s gedefinieerd voor de organisatie en financiering van de sport. In die vier scenario’s wordt op verschillende manieren antwoord gegeven op de vraag of sportbeleid gericht moet zijn op sport als doel of als middel en of sport nu een private of een publieke verantwoordelijkheid is.

Vier beleidsscenario’s

In de vier visies op de toekomst zijn de antwoorden op die vragen scherp neergezet, om zo ook discussie uit te lokken. Zo wordt in het scenario ‘Sport als basisvoorziening’ sport als doel op zich omschreven “gewoon omdat mensen ervan genieten” en heeft de overheid de taak basisvoorzieningen voor sporters te organiseren.

In ‘Sport als panacee’ heeft de raad een scenario geschetst waarin de overheid kansen ziet om diverse maatschappelijke vraagstukken met behulp van sport op te lossen. Sport wordt hierbij op verschillende beleidsterreinen ingezet en ook op die manier georganiseerd en gefinancierd: via de basisinfrastructuur voor sport maar ook via de kaders en stelsels van volksgezondheid, welzijn, onderwijs, kinderopvang, zorg, werkgevers.

In het scenario ‘Sport als vrije markt’ is sport een vorm van vrijetijdsbesteding en entertainment. In de vrije markt is sport georganiseerd en gefinancierd volgens het principe van vraag en aanbod. De markt innoveert en creëert nieuw, aantrekkelijk aanbod. De overheid heeft geen bemoeienis met sport.

 ij het vierde scenario ‘Sport als maatschappelijk ondernemen’ organiseren sociale ondernemers, ondernemende sportverenigingen en maatschappelijke organisaties sport- en beweegaanbod waarmee winst wordt gemaakt, maar waarmee ook andere maatschappelijke doelen zijn gediend. Andere aanbieders komen op de markt, zoals fysiotherapeuten en ondernemers in de naschoolse opvang. Werkgevers en verzekeraars kunnen in dit scenario grote financiers worden van sport- en beweegaanbod om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. De overheid staat in dit scenario op afstand: het creëert randvoorwaarden via regelgeving en fiscale maatregelen.

Door middel van deze verschillende scenario´s wil de NLsportraad de discussie aangaan met experts en betrokkenen in de sport. Na deze ronde zal de NLsportraad gaan bespreken welke elementen uit de scenario´s benodigd zijn voor de toekomstige organisatie en financiering van de sport. Uiteindelijk wordt een voorkeursscenario vormgegeven, waar alle partners van het Nationale Sportakkoord om hadden gevraagd in de adviesvraag.

Deze zomer vinden er een aantal (online) bijeenkomsten plaats over de mogelijke beleidsscenario’s. Ook is het mogelijk om online een reactie te geven op de discussienota. Ga voor meer informatie en de complete discussienota ‘Het speelveld van de sport’ naar www.nederlandse-sportraad.nl.

Link: https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2020/07/10/het-speelveld-van-de-sport

Bron: Nederlandse Sportraad

Creative Developer › Head of Digital

Post a Comment